Formularz zwrotu

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

NUMER ZAMÓWIENIA: .............................. DATA ZAMÓWIENIA: ....................................

NUMER FAKTURY/PARAGONU: .........................................................................................

IMIE I NAZWISKO: ................................................................................................................

ADRES: .................................................................................................................................
................................................................................................................................................

TELEFON: .................................................... EMAIL: ...........................................................

Prosze o zwrot gotówki na rachunek bankowy:
(zwrot mozliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

nazwa Banku: ........................................................................................................................

 

Nr konta........................................................................................................................................
  

NAZWA TOWARU  ILOSC CENA BRUTTO PRZYCZYNA
ZWROTU
       
       
       


Uwagi Klienta:
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Oswiadczam, ze znane mi sa warunki zwrotu towaru okreslone w Regulaminie sklepu.

....................................................................................
(czytelny podpis Klienta)

Facebook
Instagram